Verve Services

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je spoločnosť Verve Facility Services s.r.o., Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.18834/S, so sídlom Vyšný Skálnik 75, 980 52 Vyšný Skálnik, IČO: 45657084 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Dotknutá osoba a osobné údaje

Dotknutou osobou sú návštevnící webovej stránky www.verveservices.sk, teda Vy. 

3. Osobné údaje a ich spracúvanie spočnosťou Verve Facility Services s.r.o.

Osobné údaje sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovateľná. Spoločnosť Verve Facility Services s.r.o. spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje k interakcii a spoluprácii s klientami a návštevníkmi webovej stránky. Spracúvané sú najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

A) Základné identifikačné údaje

B) Kontaktné údaje

C) Informácie o využívaní našich služieb

D) Informácie o interakcii s klientami a návštevníkmi webu

E) Transakčné údaje

4. Forma získavania osobných údajov

Verve Facility Services s.r.o. získava osobné údaje  viacerými formami.

A) osobné údaje uvedené v uzavretých zmluvách

B) osobné údaje vyplnené vo formulári na webovej stránke

C) osobné údaje poskytnuté v rámci vzájomnej korešpondencie

D) osobné údaje získané od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas

E) obrazový záznam v našich kancelárskych priestoroch

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov nám môžte dať zakliknutím tlačitká, tzv. checkboxu v kontaktnom formulári alebo v listinnej forme.

6. Kto môže mať prístup k osobným údajom

K Vašim osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, t.j. spoločnosť Verve Facility Services s.r.o. a jej zamestnanci. Okrem nich môžu mať prístup k údajom aj zmluvní sprostredkovatelia. Ide najmä o externé účtovné a IT spoločnosti.

7. Práva dotknutej osoby

Zákonné spracúvanie osobných údajov je pre spoločnosť Verve Facility Services s.r.o. úplnou prioritou a samozrejmosťou. Pri ich spracúvaní si môžte uplatniť nasledujúce práva:

A) Právo na informácie

Máte právo informovať sa, či Vaše údaje spracúvame, resp. aké údaje o Vás spracúvame.

B) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo, aby sme Vám poskytli potvrdenie o tom, či Vaše údaje spracúvame a aké údaje spracúvame. Takéto potvrdenie Vám poskytneme elektronickou formou, ak nás nepožiadate o poslanie inou formou.

C) Právo na opravu

V prípade, ak spracúvame nepresné, alebo neaktuálne informácie o Vás, kontaktujte nás a my to opravíme.

D) Právo na výmaz

V prípade, ak pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov, sme povinní na Váš pokyn osobné údaje vymazať. Právo na výmaz nie je možné uplatniť v prípade, ak sú Vaše osobné údaje pre nás potrebné pre uplatnenie práva na informácie, slobodu prejavu, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely.

E) Právo na obmedzenie spracúvania

V tomo prípade sa jedná o právo na žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov len pre najnutnejšie zákonné dôvody.

F) Právo na prenosnosť

V prípade, ak požiadate o prenos Vašich osobných údajov inej spoločnosti, je spoločnosť Verve Facility Services s.r.o. povinná poskytnúť požadované údaje.

G) Právo vzniesť námietku a sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Máte právo podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania osobných údajov na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Doba spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania Vašich osobných údajov závisí primárne od právneho základu ich spracúvania. Môže byť stanovená (I.) právnym predpisom (II.) zmluvou (III.) súhlasom, ktorý ste nám poskytli.

© Verve Facility Services s.r.o.
Top