BOZP, PO a ďalšie

Ostatné služby

Okrem Facility služieb spoločnosť Verve s.r.o. ponúka aj ďalšie služby. Medzi ne patrí aj Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Ponúkame odborné poradenstvo v rámci Bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci, v skratke BOZP. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je ukotvená je ukotvená v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky. Svoju dôležitú funkciu a opodstatnenosť je daná aj tým, že BOZP školenie je jednou zo základných povinností zamestnávateľa, ktorý ustanovuje zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP.

Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP)

  • Spracovanie dokumentácie BOZP v zmysle platných predpisov a na základe prevádzkových podmienok zákazníka
  • Výchova a vzdelávanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre BOZP
  • Vypracovanie vstupného auditu a posúdenie rizík
  • Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Vypracovanie smernice a značenia na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
© Verve Facility Services s.r.o.
Top