Profesionálna správa nehnuteľností

Správa budov

Máte problémy so správou svojho objektu? Zavolajte nám, spoločne nájdeme vyhovujúce riešenie!

Poskytujeme pre našich klientov komplexnú (technickú a ekonomickú) správu administratívnych, polyfunkčných, obchodných, priemyslových, skladových a ubytovacích objektov. Vďaka naším pracovníkom a objektovým manažérom, ktorí pôsobia priamo v spravovaných objektoch, vieme vopred účinne predvídať rozsah požadovaných služieb a tým lepšie prispôsobiť naše služby klientom, čím dokážeme efektívne dosiahnuť optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Zabezpečenie pohodlia a kvalitné podmienky všetkým užívateľom spravovaných objektov je pre nás top prioritou!

Technická správa budov

 • Pravidelná kontrola stavu objektu
 • Prevádzka a údržba celkového objektu a technologických zariadení
 • Bežná údržba a opravy
 • Vodoinštalačné práce
 • Elektroinštalačné práce
 • Rozvody tepla, vody, kanalizácie
 • Plán tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv

Revízne činnosti

 • Revízia komínov
 • Revízia bleskozvodov
 • Revízia hasiacich prístrojov
 • Revízia hydrantov
 • Revízia hasiaceho zariadenia
 • Revízia požiarnej signalizácie a požiarnych klapiek
 • Revízia elektrických spotrebičov a trafostaníc
 • Revízia detektorov plynu
 • Revízia elektronického zabezpečovacieho systému
 • Revízia tlakových nádob a rozvodov plynu
 • Revízia plynospotrebičov
 • Revízia meračov tepla
 • Revízia výťahov

Ekonomická správa budov

 • Zriadenie a vedenie bankového účtu
 • Evidencia všetkých vlastníkov a nájomníkov
 • Evidencia a úhrada dodávateľských faktúr
 • Vedenie komplexného účtovníctva
 • Rozúčtovanie nákladov bytov a nebytových priestorov, evidencia príspevkov do fondu opráv
 • Vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov v zmysle platnej zmluvy
 • Vypracovanie daňového priznania
 • Evidencia poistných udalostí a zastupovanie pri ich riešení
© Verve Facility Services s.r.o.
Top