Kolaudácia domu ako na to?

Gratulujeme, už sa to blíži, naplnenie snu bývať vo svojom, vo vlastnom.

Skôr než sa ale nasťahujete a premeníte dom na svoj domov ostáva už jeden krok – kolaudácia.

Čo teda potrebujeme vedieť a vykonať, aby kolaudácia prebehla hladko?

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie a predovšetkým ochrany zdravia užívateľov.

V neposlednom rade stavebný úrad dohliada, či boli pri výstavbe rodinného domu, či inej stavby, dodržané predpisy požiarnej ochrany.

O kolaudačné konanie môžete požiadať už keď je stavba prakticky dokončená a chýbajú len maličkosti, ktoré nemajú na ňu zásadný vplyv. Čo sú teda tie časti domu, bez ktorých si môžete ušetriť cestu na váš miestne príslušný stavebný úrad? Začnime od strechy. Jednoznačne strechu musíte mať hotovú aj s odvodnením a hromozvodom. Na streche je komín a ten musí už tiež stáť (nezabudnite na revízny dokument od kominára). V stenách musia stáť všetky okná aj dvere, vo vnútri dokončené schodištia a z domu sa musia týčiť balkóny už aj so zábradlím. Nezabudnime na povrchové úpravy stien, podláh a stropov, takže holostavba neobstojí. A určite si najskôr pozvite inštalatérov a elektrikárov, aby vám dokončili všetky inštalácie a prípojky inžinierskych sietí aj s meracími miestami, a keď už budete mať v dome inštalatérov, dohliadnite na to, aby vám napojili v kúpeľni to, čo v kúpeľni napojené má byť.

V prípade, že ste splnili náležitosti podania Žiadosti stavebníka o vydanie kolaudačného konania príslušné prílohy, miestne príslušný stavebný úrad oznámi všetkým účastníkom daného konania začatie kolaudačného konania, pričom zadáva lehotu najmenej 10 dní pred ústnym konaním v súčinnosti s miestnym zisťovaním. Podmienky kolaudácie rodinného domu sú striktné a preto pod miestnym zisťovaním treba rozumieť komisiu, ktorá skúma či bola stavba zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou, či boli splnené podmienky vychádzajúce z územného plánu a samozrejme so stavebným povolením.

Odporúčame ešte pred oslovením stavebného úradu, požiadať stavebný dozor o kontrolu stavby a v prípade vád, ich nechať odstrániť. Následne podáme doklady ku kolaudácií rodinného domu na stavebný úrad a to vo forme Žiadosti
o vydanie stavebného rozhodnutia.

Aké dokumenty teda potrebujem? Je ich mnoho. Spravte si list a odškrtávajte si z neho, aby ste na nič nezabudli.

Doklady ku kolaudácii:

 • Kópia stavebného povolenia (nemusí byť úradne overená)
 • Kópie kolaudačných rozhodnutí na podmienené investície – príjazdová komunikácia, novobudované siete a rozvody
 • Doklady kominára o kolaudácii komínov, krbu (revízna správa – revízny technik komínov)
 • Doklady k vyhotoveniu bleskozvodu (Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu)
 • Potvrdenie zhotoviteľa, alebo stavebného dozoru, že stavba bola zhotovená v súlade so SP a je bez závad.
 • Stavebný denník
 • Vytyčovací výkres
 • 2 x projektová dokumentácia
 • Geometrický plán overený OÚ– Katastrálny odbor (ak novostavba, zmena pôdorysu)
 • Vyňatie z poľnohospodárskej pôdy
 • V prípade zmeny vlastníckych vzťahov potrebujeme ku Žiadosti priložiť aj tieto dokumenty:
 • Originál kópie z katastrálnej mapy.
 • Výpis z listu vlastníctva overený OÚ– Katastrálny odbor, prípadne inú právnu listinu, ktorou preukáže, že je právnym nástupcom.

Odpad:

 • Zmluva o odvážaní a likvidácií odpadu
 • Potvrdenie a likvidácii stavebného odpadu
 • Voda, kanalizácia:
 • Inštalácia vodomera
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti odpadového potrubia
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy
 • Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia – vnútorný rozvod
 • Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia – vonkajší rozvod
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti odpadového potrubia
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy – ak máme žumpu


Elektrické rozvody, spotrebiče a elektricky poháňané systémy:

 • Zmluva o odbere elektrickej energie s príslušným poskytovateľom služieb
 • Východisková správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu
 • Atest elektrorozvádzača – ak máme hodiny, toto nie je potrebné


Plyn, kúrenie:

 • Zmluva o odbere zemného plynu
 • Osvedčenie o odbornej skúške plynového zariadenia
 • Správa o vykonaní odbornej skúšky plynového zariadenia – východisková skúška
 • Zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia
 • Certifikát k plynovému kotlu
 • Zápis o tlakovej skúške vykurovacieho systému
 • Zápis o vykurovacej skúške vykurovacieho systému
 • Certifikát k zásobníkovému ohrievaču vody
 • Súhlas OŽP, s uvedením malého zdroja zn. do prevádzky
 • Správa o revízií komínového systému


V prípade iných zariadení a systémov si treba pripraviť aj nasledujúce dokumenty:

 • Bazén – hygienik
 • Bazén – Inšpektorát bezpečnosti práce
 • Bazén – revízia elektrických zariadení pre bazén
 • Vstupná brána, garážová brána – revízia elektrických zariadení, certifikáty.
 • Energetický certifikát budovy

Naša spoločnosť zabezpečuje vyhotovenie komínov a bleskozvodov s príslušnými revíznymi správami, potrebnými ku úspešnému absolvovaniu kolaudačného konania rodinného domu.

© Verve Facility Services s.r.o.
Top