Kontrola komínov

Aj napriek výdobytkom doby, komíny v 21. storočí zohrávaju naďalej dôležitú úlohu.

Starostlivoť, teda kontrola komínov a čitenie komínov, vychádza priamo z legislatívy SR. Komín je súčasťou vykurovacieho systému a zanedbanie jeho kontroly môže mať fatálne následky nielen na hmotnom majetku. Aj u nás, či v zahraničí sa nie nadarmo stal komínár symbolom šťastia a hojnosti.

Výklad kontroly komínov si môžeme rozdeliť do čistenia komínov a do revízie komínov, pričom oba procesné kroky sú povinné.


Povinné čistenie komínov treba vykonávať v nasledujúcich lehotách:

 • raz za štyri mesiacev prípade spalovania kvapalných či tuhých palív
 • raz za šesť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak komín nemá naištalovanú vložku
 • raz za dvanásť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak má komín nainštalovanú vložku

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:

 • dva mesiace, v prípade spaľovania kvapalných alebo plynných palív
 • šesť mesiacov, v prípad spaľovania plynných palýv
 • najmenej raz za rok počas prevádzky, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C.
 • komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
 • Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
 • Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu je nutné vyberať pri každom čistení komína.
 • Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyššie.
 • Pre vyššie uvedené platí princíp subsidiarity, teda zákon je nadradený dokumentácií výrbocu kotlov, či už na pevné alebo plynné palivo

Revízie komínov je dôležité vykonávať obdobne a to najmä v prípade zakúpenia a zapojenia nového spotrebiča (kotol, výhrevné teleso, pec) alebo v prípade, že ste postavili komín.

© Verve Facility Services s.r.o.
Top